VVE/Doorstroomgroep

De Optimist is een VVE locatie.

Voor en vroeschoolse educatie (VVE) is een onderdeel van het onderwijsachterstanden beleid. Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook  wel doelgroep kinderen genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

De Optimist werkt samen met peuterspeelzaal Piraat van GO! Kinderopvang. De samenwerking tussen de peuterspeelzaal en De Optimist is groot.  Zes keer per schooljaar is er een peuter/kleuteroverleg waarin de werkwijze op beide locaties wordt besproken en waarin wordt getracht de werkwijze’s zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.Dit om zorg te dragen voor een zo goed mogelijke doorgaande leerlijn. De thema’s op de peuterspeelzaal en de kleutergroepen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Leerlingen die vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar De Optimist worden overgedragen middels een warme overdracht. Dat betekent dat de leidsters tijdens het overdrachtsgesprek met de leerkrachten de ontwikkeling en informatie over begeleiding en aanpak van het kind bespreken.

De Doorstroomgroep

In samenwerking met GO Kinderopvang!  is de Optimist een Doorstroomgroep gestart. Kinderen in de leeftijd  3, 5 jaar tot 4,5 jaar kunnen 4 dagdelen naar deze groep. Deze leerlingen krijgen in een kleine groep van max 16 leerlingen les van een pedagogisch medewerker (GO!) en een leerkracht. Er wordt middels een passend beredeneerd aanbod gewerkt aan de (taal)ontwikkeling van  de kinderen. Kinderen profiteren hier van de kleine groep waardoor leerstof nog beter kan worden aangeboden. Kinderen die meer kunnen krijgen voldoende uitdaging en kinderen die het moeilijk hebben krijgen een verdiepend aanbod. Hierdoor wordt een nog stevigere basis gelegd voor de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen.