MR

Sandra Boer Rookhuizen (voorzitter)
Natasja Brex  (notuleert)
Marije Taytay  (penningmeester en verzorgt de mail)
Shariena Joemratie (post)
Fatma Orhan (lid)

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over onderwerpen zoals: verbetering van het onderwijs, het schoolplan, de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, communicatie en betrokkenheid naar ouders, veiligheid in en rond de school.

Wat betekent de MR voor ouders?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn voor alle ouders en personeelsleden toegankelijk. Iedereen kan de raad verzoeken bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen daar aan de medezeggenschapsraad vaak om haar instemming of advies gevraagd wordt. Heeft u vragen, de medezeggenschapsraad heeft ook een eigen e-mailadres: mr.optimist@stichtingschool.nl.

Er is eveneens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die onder ons bestuur vallen. In deze raad zit van iedere basisschool een vertegenwoordiger. In de vergaderingen van de GMR worden school overstijgende zaken besproken.