Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

Het schoolteam van De Optimist vindt de samenwerking met ouders belangrijk. De school werkt in samenwerking met peuterspeelzaal Piraat (SKL) aan ouderbetrokkenheid 3.0  dat is ontwikkeld door ‘CPS onderwijsontwikkeling en advies’. CPS begeleidt de school en de peuterspeelzaal in dit traject.

Ouderbetrokkenheid wil zeggen: dat ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van het kind (in brede zin) te stimuleren. Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie. Onder ouderparticipatie verstaan we al het vrijwilligerswerk dat ouders voor school verrichten zoals b.v. de klassenouders, ouders die helpen bij de schoolbibliotheek, de mr enz.… Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af.

Waarom? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en zich beter ontwikkelen wanneer ouders en leerkrachten nauw samenwerken.

Ouders, leerkrachten en leidsters van SKL werken nauw samen in een ouderpanel om te onderzoeken hoe ouderbetrokkenheid 3.0 er op De Optimist uit komt te zien. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 10 criteria uitgewerkt die voor De Optimist van belang zijn. Het ouderpanel komt 6 keer per schooljaar bij elkaar.

De 10 criteria.

  1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
  9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.

Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.

  1. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

 

Op deze pagina zullen we u informeren over de voortgang van dit traject.