Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Het schoolteam van De Optimist vindt de samenwerking met ouders belangrijk. De school werkt in samenwerking met peuterspeelzaal Piraat (GO! Kinderopvang) aan ouderbetrokkenheid.

Ouderbetrokkenheid wil zeggen: dat ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van het kind (in brede zin) te stimuleren. Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie. Onder ouderparticipatie verstaan we al het vrijwilligerswerk dat ouders voor school verrichten zoals b.v. de klassenouders, ouders die helpen bij de schoolbibliotheek, de mr enz.… Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af.

Waarom? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en zich beter ontwikkelen wanneer ouders en leerkrachten nauw samenwerken.

Ouderbetrokkenheid op de Optimist

 • Startgesprekken.
 • Infoavond.
 • Rapport gesprekken.
 • Taal ouderbetrokkenheid bijeenkomsten 4x per schooljaar voor de ouders van de groepen 1 en 2 en voor de ouders van PSZ Piraat.
 • Inloop iedere ochtend van 08.30 uur tot 08.45 uur in de groepen 1 t/m 4.
 • Het Verteltassenproject.
 • Leerkrachten in de groepen 1 en 2 delen de doelen en woorden van de week met de ouders.
 • VoorleesExpress

Ouderparticipatie op de Optimist

 • Medezeggenschapsraad (MR)
 • Ouderraad
 • Klassenouders
 • Hulpouders die assisteren bij de voorbereiding van bv het Sinterklaas feest.
 • Ouders die de lk helpen bij een klassenuitje
 • Ouders die helpen bij de schoolbibliotheek