Wat maakt ons 'De Optimist'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Optimist willen we hier graag benoemen: 
  • De doorstroomgroep: In samenwerking met Go! Kinderopvang kunnen kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar vier dagdelen per week naar deze groep, waardoor er een nog stevigere basis wordt gelegd voor hun doorgaande ontwikkeling.
  • NT2-school: Leerlingen met een taalachterstand krijgen extra ondersteuning bij taal. Voor alle NT2-kleuters in groep 1 en 2 hebben we extra lessen Nederlandse taal.
  • Sociale weerbaarheid: Wij werken met Kanjertrainingen aan het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
  • School in verbinding: Tijdens Plustijd, wat naschools wordt gegeven, leren de kinderen uit groep 5 tot en met 7 spelenderwijs nog meer!
  • Ouderbetrokkenheid en -participatie: Samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking tussen ouders en school om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Ouderparticipatie gaat over de vrijwillige inzet van ouders voor bijvoorbeeld de schoolbibliotheek en de MR.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. Ook organiseren we extra sport- en spelactiviteiten na schooltijd.

Het team

Op De Optimist werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Optimist hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving